Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн
төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт