2018 оны 6 дугаар сар

2018 оны 09 сарын 21 1260
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв  
  Жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/
ТЕЗ-ын Хөтөлбөрийн нэр  А    
хяналтын дээд шатны шүүн таслах 2163570900 1502087493
үйл ажиллагааны зардал 2163570900 1502087493
Улсын Дээд шүүх 2163570900 1502087493
мэдээлэл сурталчилгаа    
Улсын Дээд шүүх    
ажил олгогчоос олгох тэтгэмж 153780000 153780000