Өмнөх оны төсвийн зарлагын хэмнэлт,
туслах үйл ажиллгааны орлогоос давсан
хэсгийг урамшуулалд зарцуулсан тайлан

Агуулга оруулаагүй байна.