Зөвлөмж, тойм

Дугаар Огноо Гарчиг
02 2018-12-28 АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР, ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХИЙН МАГАДЛАЛД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛСАН ЗАРИМ ҮНДЭСЛЭЛИЙН ТАЛААР
01 2018-10-29 ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОЖ, ХЭРГИЙГ ДАХИН ХЯНАН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭХЭЭР БУЦААХ АЖИЛЛАГААНЫ ЭРХ ЗҮЙН ҮНДЭСЛЭЛ
02 2018-05-09 МАГАДЛАЛ ҮЙЛДЭХЭД АНХААРВАЛ ЗОХИХ ЗАРИМ АСУУДЛЫН ТАЛААР
01 2018-05-09 ШИЙТГЭХ (ЦАГААТГАХ) ТОГТООЛ ҮЙЛДЭХЭД АНХААРАХ ЗАРИМ АСУУДЛЫН ТУХАЙ
2018-03-25 2017 онд улсын хэмжээнд хянан шийдвэрлэсэн иргэний хэрэг, хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны алдаа зөрчлийн тойм
- 2018-01-24 УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН ХЯНАЛТЫН ШАТНЫ ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНААР 2017 ОНЫ БҮТЭН ЖИЛД ХЯНАГДСАН ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН ДҮН, ӨӨРЧЛӨГЧДСӨН, ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОН ТОГТООЛ, МАГАДЛАЛЫГ СУДАЛСАН ТУХАЙ ТОЙМ
- 2018-01-10 МОНГОЛ УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН ХЯНАЛТЫН ШАТНЫ ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНААР 2017 ОНД ХЯНАГДСАН ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН ДҮН, ӨӨРЧЛӨГДСӨН, ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОН ШИЙДВЭР, МАГАДЛАЛЫГ СУДАЛСАН ТУХАЙ ТОЙМ
Дугаар Огноо Гарчиг
02 2017-12-25 ХУДАЛДАХ, ХУДАЛДАН АВАХ ГЭРЭЭНИЙ ЗОХИЦУУЛАЛТ, ШҮҮХИЙН ПРАКТИК, АНХААРАХ АСУУДАЛ
03 2017-12-25 ГЭР БҮЛИЙН ХОЛБОГДОЛТОЙ ЭРХ ЗҮЙН МАРГААНЫГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНД АНХААРАХ ЗАРИМ АСУУДАЛ
01 2017-06-09 ИРГЭНИЙ ХЭРЭГ ШҮҮХЭД ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНД БАРИМТЛАХ ЗАРЧИМ, ИРГЭНИЙ ХЭРЭГ ҮҮСГЭСЭН ШҮҮГЧИЙН АЖИЛЛАГАА, ЦААШИД АНХААРАХ АСУУДАЛ
2017-04-12 УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН ХЯНАЛТЫН ШАТНЫ ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНААР 2017 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРАЛД ХЯНАГДСАН ХЭРГИЙН ТОЙМ
2017-02-20 УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН ХЯНАЛТЫН ШАТНЫ ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНААР 2016 ОНД ХЯНАГДСАН ХЭРГИЙН СУДАЛГАА, ЦААШИД АНХААРАХ ЗАРИМ АСУУДАЛ /ТОЙМ/
2017-02-10 МОНГОЛ УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН ХЯНАЛТЫН ШАТНЫ ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНААР 2016 ОНД ХЯНАГДСАН ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН ДҮН, ӨӨРЧЛӨГДСӨН, ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОН ШИЙДВЭР, МАГАДЛАЛЫГ СУДАЛСАН ТУХАЙ ТОЙМ
2017-01-30 УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН ХЯНАЛТЫН ШАТНЫ ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНААР 2016 ОНЫ БҮТЭН ЖИЛД ХЯНАГДСАН ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН ДҮН, ӨӨРЧЛӨГДСӨН ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОН ТОГТООЛ, МАГАДЛАЛЫГ СУДАЛСАН ТУХАЙ ТОЙМ
Дугаар Огноо Гарчиг
4 2016-11-04 ИРГЭНИЙ ХЭРЭГ ШҮҮХЭД ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬД ЗААСАН ЗАРИМ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЛААР
03 2016-09-05 ГЭРЭЭНИЙ ЗАРИМ ЭРХ ЗҮЙН МАРГААНЫ ХУУЛЬ ХЭРЭГЛЭЭ БОЛОН ГЭРЭЭГ ЦУЦЛАХ, ГЭРЭЭНЭЭС ТАТГАЛЗАХАД АНХААРАХ АСУУДЛУУД
3 2016-05-10 ЭРХ ЗҮЙН МАРГААНТАЙ ХАРИЛЦААГ ТОГТООХ, ХУУЛИЙН ХОЛБОГДОХ ЗОХИЦУУЛАЛТЫГ ЗӨВ ТАЙЛБАРЛАН ХЭРЭГЛЭХ ШҮҮГЧИЙН АЖИЛЛАГАА
2 2016-02-01 УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН ХЯНАЛТЫН ШАТНЫ ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНААР 2015 ОНД ХЯНАГДСАН ХЭРГИЙН СУДАЛГАА, ЦААШИД АНХААРАХ ЗАРИМ АСУУДАЛ
1 2016-02-01 НЭХЭМЖЛЭЛИЙН ҮНДЭСЛЭЛ, ШААРДЛАГЫГ ТОДОРХОЙЛОХОД АНХААРАХ ЗАРИМ АСУУДАЛ
- 2016-01-27 УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН ХЯНАЛТЫН ШАТНЫ ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНААР 2015 ОНЫ БҮТЭН ЖИЛД ХЯНАГДСАН ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН ДҮН, ӨӨРЧЛӨГДСӨН ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОН ТОГТООЛ, МАГАДЛАЛЫГ СУДАЛСАН ТУХАЙ /ТОЙМ/
2016-01-26 МОНГОЛ УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН ХЯНАЛТЫН ШАТНЫ ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНААР 2015 ОНД ХЯНАГДСАН ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН ДҮН, ӨӨРЧЛӨГДСӨН, ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОН ШИЙДВЭР, МАГАДЛАЛЫГ СУДАЛСАН ТУХАЙ ТОЙМ
2016-01-26 МОНГОЛ УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН ХЯНАЛТЫН ШАТНЫ ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНААР 2015 ОНД ХЯНАГДСАН ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН ДҮН, ӨӨРЧЛӨГДСӨН, ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОН ШИЙДВЭР, МАГАДЛАЛЫГ СУДАЛСАН ТУХАЙ ТОЙМ
Дугаар Огноо Гарчиг
- 2008-12-15 ЯЛЛАГДАГЧ, ШҮҮГДЭГЧИЙН МЭДҮҮЛГИЙГ ҮНЭЛЭХ АСУУДЛЫН ТУХАЙ
- 2008-10-10 ИРГЭНИЙ ХЭРЭГ ШҮҮХЭД ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААН ДАХЬ БИЧМЭЛ НОТЛОХ БАРИМТ БА ЭД МӨРИЙН БАРИМТ
- 2008-10-10 ИРГЭНИЙ ХЭРЭГ ШҮҮХЭД ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААН ДАХЬ ГЭРЧИЙН МЭДҮҮЛЭГ
- 2008-10-10 ИРГЭНИЙ ХЭРЭГ ШҮҮХЭД ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХЭД НОТЛОХ БАРИМТ ҮНЭЛЭХ ШҮҮГЧИЙН АЖИЛЛАГАА
- 2008-10-10 ИРГЭНИЙ ХЭРЭГ ШҮҮХЭД ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААН ДАХЬ ЗОХИГЧИЙН ТАЙЛБАР
- 2008-10-10 ИРГЭНИЙ ХЭРЭГ ШҮҮХЭД ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААН ДАХЬ ШИНЖЭЭЧИЙН ДҮГНЭЛТ
- 2008-07-07 ТЕНДЕРИЙН ХАРИЛЦААТАЙ ХОЛБОГДСОН АКТЫН ТАЛААР
- 2008-05-23 ЭРҮҮГИЙН БАЙЦААН ШИЙТГЭХ ХУУЛИЙН 99 ДҮГЭЭР ЗҮЙЛИЙН 99,2 ДАХЬ ХЭСЭГТ "БАЙЦААН ШИЙТГЭХ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫГ ТӨР ХАРИУЦНА..." ГЭЖ ЗААСНЫГ ЗӨВ ХЭРЭГЛЭХ ТУХАЙ
- 2008-05-22 МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН СОНГУУЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ХЭРЭГЛЭХЭД АНХААРАХ ЗАРИМ АСУУДАЛ
1 2008-04-08 ТӨРИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ЗАРИМ ЗҮЙЛ, ЗААЛТЫГ ШҮҮХИЙН ПРАКТИКТ ЗӨВ ХЭРЭГЛЭХ ТУХАЙ
1 2008-03-31 СЭЖИГТНИЙГ БАРИВЧЛАХ, СЭЖИГТЭН, ЯЛЛАГДАГЧИЙГ ЦАГДАН ХОРИХОД АНХААРАХ ЗАРИМ АСУУДЛЫН ТУХАЙ
2 2008-03-31 ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН ХЭРЭГСЭХГҮЙ БОЛГОХ ҮНДЭСЛЭЛ, ЖУРМЫН ТАЛААР АНХААРАХ ЗАРИМ АСУУДЛЫН ТУХАЙ
Дугаар Огноо Гарчиг
01 2005-04-06 ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН ТАНХИМЫН ЗӨВЛӨМЖ
Дугаар Огноо Гарчиг
7 2004-07-19 ШҮҮХЭЭС ТОРГУУЛИЙН ЯЛ ОНОГДУУЛЖ БУЙ БАЙДАЛ, УГ ЯЛЫН БИЕЛЭЛТИЙГ СУДАЛСАН ТУХАЙ ТОЙМ
6 2004-06-25 ХЭЭЛ ХАХУУЛЬ, АЛБАН ТУШААЛЫН ГЭМТ ХЭРГИЙГ ШИЙДВЭРЛЭЖ БАЙГАА ШҮҮХИЙН ПРАКТИКИЙН ТУХАЙ
5 2004-05-18 ТОРГУУЛИЙН ЯЛ ШИЙТГЭЛИЙН БАЙДАЛ, БИЕЛЭЛТИЙН ТАЛААРХ СУДАЛГАА
4 2004-04-15 ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН ТАЛААРХ ШҮҮХИЙН ПРАКТИКИЙН ТУХАЙ /ЗӨВЛӨМЖ/
3 2004-03-25 МАЛЫН ХУЛГАЙН ГЭМТ ХЭРГИЙГ ШИЙДВЭРЛЭЖ БАЙГАА ШҮҮХИЙН ПРАКТИКИЙН ТУХАЙ
2 2004-02-13 ЭРҮҮГИЙН БАЙЦААН ШИЙТГЭХ ХУУЛИЙН 303, 304, 305, 306, 342, 343, 344 ДҮГЭЭР ЗҮЙЛҮҮДИЙН ЗААЛТЫГ ШҮҮХИЙН ПРАКТИКТ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ /ЗӨВЛӨМЖ/
1 2004-02-12 МОНГОЛ УЛСЫН ЭРҮҮГИЙН ХУУЛИЙН 74 ДҮГЭЭР ЗҮЙЛ "ХОРИХ ЯЛ ЭДЛЭХЭЭС ХУГАЦААНААС ӨМНӨ ТЭНСЭН СУЛЛАХ", ЭРҮҮГИЙН БАЙЦААН ШИЙТГЭХ ХУУЛИЙН 334 ДҮГЭЭР ЗҮЙЛ "ЯЛААС ХУГАЦААНААС ӨМНӨ СУЛЛАХ ЭДЛЭЭГҮЙ ҮЛДСЭН ЯЛЫГ ӨӨР ТӨРЛИЙН ХӨНГӨН ЯЛААР СОЛИХ" ТУХАЙ ЗААЛТУУДЫГ ШҮҮХИЙН ПРАКТИКТ НЭР МӨР ОЙЛГОХ ТУХАЙ /ЗӨВЛӨМЖ/