5 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий
орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ