Цалингийн зардлаас бусад 5 сая төгрөгөөс
дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлага