2018 оны 1 сар

2018 оны 02 сарын 08 1812
Дансны дугаар Дансны нэр Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга
100900004001 УДШ 2018.01.25 Корпорейт конвейшн ХХК   20000000 сургалтын а/х гэрээний дагуу
100900004001 УДШ 2018.01.23 Магнай трейд ХХК   10100000 шатахууны үнэ
100900004001 УДШ 2018.01.25 УДШ   19996000 сургалтын арга хэмжээний зардал тушаалын дагуу