5 сая төгрөгөөс дээд үнийн дүн бүхий
худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээ