2019 оны 4 дүгээр сар

2019 оны 06 сарын 18 1073
Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр Гэрээний дүн Санхүүжилт /өссөн дүнгээр/ Бараа, ажил үйлчилгээ нийлүүлэгч  
      Нэр Хаяг
газрын төлбөр 8636628 8636628 Хан-уул дүүргийн газрын алба Хан-уул дүүрэг . Газрын алба