2019 оны 1 дүгээр сар

2019 оны 03 сарын 14 1247
Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр Гэрээний дүн Санхүүжилт /өссөн дүнгээр/ Бараа, ажил үйлчилгээ нийлүүлэгч
      Нэр Хаяг
тэтгэвэрт гарахад олгох дэмжлэг 115200000 115200000 Уранцэцэг