2019 оны 2 дугаар сар

2019 оны 03 сарын 14 1179
Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр Гэрээний дүн Санхүүжилт /өссөн дүнгээр/ Бараа, ажил үйлчилгээ нийлүүлэгч  
      Нэр Хаяг
дулааны төлбөрт 5622442 5622442 УБ дулааны сүлжээ Хан уул дүүрэг .УБ дулааны сүлжээ байр