2017 оны 1 сар

2017 оны 03 сарын 27 1880
Д/д Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр Гэрээний дүн Санхүүжилт /өссөн дүнгээр/ Бараа, ажил үйлчилгээ нийлүүлэгч  
        Нэр Хаяг
1 томилолтын зардал 10282100 10282100 УДШ Чингэлтэй дүүрэг.Ж.Самбуугийн гудамж
2 тийзний төлбөр 9666900 9666900 Аэрмаркет Чингэлтэй дүүрэг .Аэрмаркетийн байр
3 тийзний төлбөр 6184600 6184600 Аэрмаркет Чингэлтэй дүүрэг .Аэрмаркетийн байр
4 шатахууны төлбөр 10109700 10109700 Магнай трейд ХХК Сүхбаатар дүүрэг.Магнай трейдын байр
5 шүүгчийн зардал 8334000 8334000 УДШ Чингэлтэй дүүрэг.Ж.Самбуугийн гудамж