2017 оны 11 сар

2017 оны 12 сарын 11 1818
Дансны дугаар Дансны нэр Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга
100900004001 УДШ 2017.11.01 УДШ   6631200 сургалтын арга хэмжээ
100900004001 УДШ 2017.11.30 УДШ   8352700 билетийн үнэ
100900004001 УДШ 2017.11.30 УДШ   5099096 гэрээний төлбөр