2020 оны 3 дугаар сар

2020 оны 06 сарын 12 617
Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр Гэрээний дүн Санхүүжилт /өссөн дүнгээр/ Бараа, ажил үйлчилгээ нийлүүлэгч
Нэр Хаяг
Бараа тавилга 9308.2 9308.2 Анун Хан-уул дүүрэг, Анун төв
Ширээ сандал 9603 9603 Анун Хануул дүүрэг, Анун төв
Өлгүүр тавилга 9643.7 9643.7 Анун Хан-уул дүүрэг, Анун төв
Програм 34400 27520 ЕСМ ХХК СБДүүрэг 6 хороо -49, Тулга төв
Бичгийн ширээ бусад 9169.6 9169.6 Анун Хан-уул дүүрэг, Анун төв
Ширээ сандал 9169.6 9169.6 Анун Хан-уул дүүрэг, Анну төв
Бичгийн ширээ бусад 8575.6 8575.6 Анун Хан-уул, Анун төв
Бичгийн ширээ бусад 9097 9097 Анун Хан-уул , Анун төв