2020 оны 6 дугаар сар

2020 оны 07 сарын 03 680
Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр Гэрээний дүн Санхүүжилт /өссөн дүнгээр/ Бараа, ажил үйлчилгээ нийлүүлэгч
Нэр Хаяг
Тээврийн хэрэгслийн даатгал 7385.7 7369.2 Ард даатгал Ард санхүүгийн нэгдлийн байр 2, СБДүүрэг, Улаанбаатар хот 14200