ШҮҮХЭЭС ТОРГУУЛИЙН ЯЛ ОНОГДУУЛЖ БУЙ БАЙДАЛ, УГ ЯЛЫН БИЕЛЭЛТИЙГ СУДАЛСАН ТУХАЙ ТОЙМ

2015 оны 05 сарын 18