УЛСЫН ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖИЙН ТАЛААР ИРГЭНИЙ ХЭРЭГ ШҮҮХЭД ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭЖ БУЙ ШҮҮХИЙН ПРАКТИКИЙН ТУХАЙ

2015 оны 05 сарын 18