ХУУЛЬ БУСААР МОНГОЛ УЛСЫН ХИЛ НЭВТРЭХ, ЭД ЗҮЙЛИЙГ УЛСЫН ХИЛЭЭР ХУУЛЬ БУСААР НЭВТРҮҮЛЭХ ГЭМТ ХЭРЭГТ ШҮҮХЭЭС ОНОГДУУЛЖ БАЙГАА ЯЛ ШИЙТГЭЛИЙН БАЙДЛЫГ 2002 ОНЫ БАЙДЛААР СУДАЛСАН ТУХАЙ ТОЙМ

2015 оны 05 сарын 18