ИРГЭНИЙ ХЭРЭГ ШҮҮХЭД ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ХЭРЭГЛЭХЭД АНХААРАХ АСУУДАЛ

2015 оны 05 сарын 18