2019 оны 2 дугаар сар

2019 оны 03 сарын 14 1208
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв  
  Жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/
ТЕЗ-ын Хөтөлбөрийн нэр  А    
хяналтын шатны шүүн таслах ажиллагаа 1068667200 551591048.4
үйл ажиллагааны зардал 1068667200 551591048.4
Улсын Дээд шүүх 1068667200 551591048.4
мэдээлэл сурталчилгаа 3000000 220000
ажил олгогчоос НДШ 58276400 41731107.87