2018 оны 9 дүгээр сар

2018 оны 10 сарын 10 1383
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв  
  Жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/
ТЕЗ-ын Хөтөлбөрийн нэр  А    
хяналтын дээд шатны шүүн таслах 3031488300 2466977592
үйл ажиллагааны зардал 3031488300 2466977592
Улсын Дээд шүүх 3031488300 2466977592
мэдээлэл сурталчилгаа    
Улсын Дээд шүүх    
ажил олгогчоос олгох тэтгэмж 231506200 230670000