2016 оны 2-р улирал

2016 оны 09 сарын 09 2135

ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛ, ХЭТРЭЛТ ХЭМНЭЛТИЙН ШАЛТГААН ТАЙЛБАРЫН ХАМТ

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 2
(Хуулийн 6.1.1, 6.1.6, 6.3.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.3.3 заалтын хүрээнд)

Д/Д Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв   Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Хэмнэлт/ хэтрэлт
    жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/   дүн
1 Нийт орлого  0 0 45,654,886 -45,654,886
2 1420Орлого 0 0 61,074,736 -61,074,736
3 140020данс-орлого 0 0 61,074,736 -61,074,736
4 Нийт зарлага ба цэвэр зээлийн дүн 3,396,159,000 1,294,586,700 972,757,060.49 321,829,639.51
5 2101Цалин, хєлс болон нэмэгдэл ура 2,430,373,600 1,620,248,000 1,528,842,032.43 91,405,967.57
6 210101Їндсэн цалин 2,319,755,900 1,546,503,200 1,462,930,232.43 83,572,967.57
7 210103Унаа хоолны хєнгєлєлт 92,305,600 61,536,800 61,536,800 0
8 210105Гэрээт ажлын цалин 18,312,100 12,208,000 4,375,000 7,833,000
9 2102Ажил олгогчоос нийгмийн даатга 253,041,000 174,082,100 174,081,216.41 883.59
10 210201Нийгмийн даатгалын шимтгэл 253,041,000 174,082,100 174,081,216.41 883.59
11 2103Байр ашиглалттай хол тогтмол з 58,802,400 43,740,000 32,547,311.10 11,192,688.90
12 210301Гэрэл, цахилгаан 15,178,600 10,400,000 13,278,575.33 -2,878,575.33
13 210302Тїлш, халаалт 21,316,400 13,500,000 14,594,437 -1,094,437
14 210303Цэвэр, бохир ус 2,757,400 1,840,000 2,319,298.77 -479,298.77
15 210304Байрны тїрээс 19,550,000 18,000,000 2,355,000 15,645,000
16 2104Хангамж, бараа материалын зард 126,883,300 96,402,400 76,181,455.18 20,220,944.82
17 210401Бичиг хэрэг 23,801,800 15,868,000 10,305,950 5,562,050
18 210402Тээвэр, шатахуун 40,439,100 30,329,100 30,360,100 -31,000
19 210403Шуудан, холбоо, интернэт 30,956,700 20,637,600 15,427,825.18 5,209,774.82
20 210404Ном, хэвлэл 25,343,700 25,343,700 10,816,700 14,527,000
21 210406Бага їнэтэй, тїргэн элэгдэх, 6,342,000 4,224,000 9,270,880 -5,046,880
22 2105Нормативт зардал 1,673,600 1,673,600 0 1,673,600
23 210503Нормын хувцас, зєєлєн эдлэл 1,673,600 1,673,600 0 1,673,600
24 2106Эд хогшил, урсгал засварын зар 69,022,100 65,761,400 57,007,231.47 8,754,168.53
25 210601Багаж, техник, хэрэгсэл 42,500,000 42,500,000 32,645,000 9,855,000
26 210602Тавилга 12,741,500 12,741,500 15,246,700 -2,505,200
27 210603Хєдєлмєр хамгааллын хэрэглэл 736,800 736,800 0 736,800
28 210604Урсгал засвар 13,043,800 9,783,100 9,115,531.47 667,568.53
29 2107Томилолт, зочны зардал 45,993,400 45,993,400 40,326,205 5,667,195
30 210701Гадаад албан томилолт 30,000,000 30,000,000 39,482,205 -9,482,205
31 210702Дотоод албан томилолт 13,858,400 13,858,400 844,000 13,014,400
32 210703Зочин тєлєєлєгч хїлээн авах 2,135,000 2,135,000 0 2,135,000
33 2108Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їй 129,890,000 119,930,000 68,670,564.97 51,259,435.03
34 210801Бусад нийтлэг АЇТХураамж 29,560,000 24,100,000 4,719,924 19,380,076
35 210803Даатгалын Їйлчилгээ 73,000,000 73,000,000 44,220,530 28,779,470
36 210806Мэдээлэл технолгийн їйлчилгээ 19,000,000 14,500,000 11,400,174.97 3,099,825.03
37 210807Газрын тєлбєр 8,330,000 8,330,000 8,329,936 64
38 2109Бараа їйлчилгээний бусад зарда 146,753,100 126,753,100 113,404,523 13,348,577
39 210901Бараа їйлчилгээний бусад зарда 3,960,000 3,960,000 0 3,960,000
40 210902Хичээл їйлдвэрлэлийн дадлага х 142,793,100 122,793,100 111,904,523 10,888,577
41 299990Жижиг мєнгєн сан 0 0 1,500,000 -1,500,000
42 2132Бусад урсгал шилжїїлэг 133,726,500 133,726,500 113,210,000 20,516,500
43 213207Тэтгэвэрт гарахад олгох тэтгэм 128,726,500 128,726,500 109,800,000 18,926,500
44 213209Нэг удаагийн тэтгэмж, шаг урам 5,000,000 5,000,000 3,410,000 1,590,000
45 3,396,159,000 1,294,586,700 1,306,423,580 -11,836,880  
46 3000Нэр данс зєрїї, тєсєл хєт 0 0 44,426,374 -44,426,374
47 300001Нэр данс зєрїї орлого 0 0 44,426,374 -44,426,374
48 3100Улсын тєсвєєс санхїїжих 3,396,159,000 2,428,310,500 2,406,850,500 21,460,000
49 310001Улсын тєсвєєс санхїїжих 3,396,159,000 2,428,310,500 2,406,850,500 21,460,000