2020 оны 5 дугаар сар

2020 оны 06 сарын 11 670
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Хэмнэлт/ хэтрэлт
Жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/ дүн Тайлбар
ТЕЗ-ын Хөтөлбөрийн нэр  А 9208878 2083964 1335413 748550.1 Үйл ажиллагаа бүрэн хэрэгжиж дуусаагүй болно.
      Зориулалт, арга хэмжээний нэр А.1 9208878 2083964 1335413 748550.1  
Нийт зарлагын дүн А.1.1 9208878 2083964 1335413 748550.1  
            Зарлагын эдийн засгийн ангилал А.1.1.1 9208878 2083964 1335413 748550.1