Улсын Дээд шүүхийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 2016 оны 3-р сарын мэдээ

2016 оны 04 сарын 12 2497

Улсын Дээд шүүхийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 2016 оны 3-р сарын мэдээ

Эдийн засгийн ангилал

Төлөвлөгөө

Гүйцэтгэл

 

Тайлбар

Нийт зарлагын дүн

931,419,500.00

700,034,148.65

231,385,351.35

УДШ нь 2016 оны 3-р сард 945,3 сая төгрөгийн санхүүжилт авахаас 931,4 сая төгрөгийн санхүүжилт авч 700,0 сая төгрөгийн зардал гаргаж 231,4 сая төгрөгийн мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэлтэй байна. Үүнээс: -Цалин, нийгмийн даатгалын шимтгэлд 116,0 сая төгрөгийн үлдэгдэл байгаа нь ажиллагсдын нийгмийн даатгал болон хувь хүний орлогын албан татварыг төлөөгүй байгаатай;-Бусад бараа үйлчилгээний зардал, албан томилолт , эд хогшил худалдан авах болон бусад зардлын нийт 115,4 сая төгрөгийн мөнгөн үлдэгдлүүд нь худалдан авах ажиллагааг ТБОНӨХБАҮХА тухай хуулийн дагуу зохион байгуулж байгаа учир хугацаа хүлээгдэж байгаатай, даатгал, ном хэвлэл, томилолтын зардлуудын гүйцэтгэлийг баталгаажуулсны дараа шилжүүлэхээр түр хүлээгдэж байгаа зэрэгтэй холбоотой болно.

 

Урсгал зардал

931,419,500.00

700,034,148.65

231,385,351.35

Бараа, үйлчилгээний зардал

926,419,500.00

697,299,148.65

229,120,351.35

Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил

607,593,000.00

505,759,634.00

101,833,366.00

Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл

63,260,700.00

49,155,418.86

14,105,281.14

Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал

18,890,000.00

15,907,306.25

2,982,693.75

Хангамж, бараа материалын зардал

42,279,100.00

25,512,623.34

16,766,476.66

Нормативт зардал

 

 

0.00

Эд  хогшил, урсгал засварын зардал

36,815,200.00

13,159,700.00

23,655,500.00

Томилолт, зочны зардал

43,858,400.00

27,833,600.00

16,024,800.00

Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил,үйлчилгээний төлбөр, хураамж

40,930,000.00

16,617,067.30

24,312,932.70

Бараа үйлчилгээний бусад зардал

72,793,100.00

43,353,799.00

29,439,301.00

ТАТААС БА УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ

5,000,000.00

     2,735,000.00

2,265,000.00

ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР

931,419,500.00

931,419,500.00

0.00

Улсын төсвөөс санжүүжих

931,419,500.00

931,419,500.00

0.00