2019 оны 9 дүгээр сар

2019 оны 10 сарын 16 922
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв
Жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/
ТЕЗ-ын Хөтөлбөрийн нэр  А    
хяналтын шатны шүүн таслах ажиллагаа 5022579102 4756079777
үйл ажиллагааны зардал 5022579102 4756079777
Улсын Дээд шүүх 5022579102 4756079777
мэдээлэл сурталчилгаа    
ажил олгогчоос НДШ 262243800 262243708.3