2016 оны 1-р улирал

2016 оны 06 сарын 16 2292

ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛ, ХЭТРЭЛТ ХЭМНЭЛТИЙН ШАЛТГААН ТАЙЛБАРЫН ХАМТ

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 2
(Хуулийн 6.1.1, 6.1.6, 6.3.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.3.3 заалтын хүрээнд)

Д/Д

Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал

Батлагдсан төсөв

Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/

Хэмнэлт/ хэтрэлт

жилээр

тайлант үе /өссөн дүнгээр/

дүн

1

1420Орлого

0

0

27,677,503

-27,677,503

2

140020данс-орлого

0

0

27,677,503

-27,677,503

3

2101Цалин, хєлс болон нэмэгдэл ура

2,430,373,600

607,593,000

505,759,634

101,833,366

4

210101Їндсэн цалин

2,319,755,900

579,938,700

482,759,634

97,179,066

5

210103Унаа хоолны хєнгєлєлт

92,305,600

23,076,300

23,000,000

76,300

6

210105Гэрээт ажлын цалин

18,312,100

4,578,000

0

4,578,000

7

2102Ажил олгогчоос нийгмийн даатга

253,041,000

63,260,700

49,155,418.86

14,105,281.14

8

210201Нийгмийн даатгалын шимтгэл

253,041,000

63,260,700

49,155,418.86

14,105,281.14

9

2103Байр ашиглалттай хол тогтмол з

58,802,400

18,890,000

15,907,306.25

2,982,693.75

10

210301Гэрэл, цахилгаан

15,178,600

3,900,000

5,451,893.33

-1,551,893.33

11

210302Тїлш, халаалт

21,316,400

6,300,000

9,450,765

-3,150,765

12

210303Цэвэр, бохир ус

2,757,400

690,000

1,004,647.92

-314,647.92

13

210304Байрны тїрээс

19,550,000

8,000,000

0

8,000,000

14

2104Хангамж, бараа материалын зард

126,883,300

42,279,100

25,512,623.24

16,766,476.76

15

210401Бичиг хэрэг

23,801,800

5,950,500

4,743,300

1,207,200

16

210402Тээвэр, шатахуун

40,439,100

10,109,700

10,109,700

0

17

210403Шуудан, холбоо, интернэт

30,956,700

7,739,100

7,527,523.24

211,576.76

18

210404Ном, хэвлэл

25,343,700

16,895,800

162,100

16,733,700

19

210406Бага їнэтэй, тїргэн элэгдэх,

6,342,000

1,584,000

2,970,000

-1,386,000

20

2105Нормативт зардал

1,673,600

0

0

0

21

210503Нормын хувцас, зєєлєн эдлэл

1,673,600

0

0

0

22

2106Эд хогшил, урсгал засварын зар

69,022,100

36,815,200

13,159,700

23,655,500

23

210601Багаж, техник, хэрэгсэл

42,500,000

21,250,000

7,645,000

13,605,000

24

210602Тавилга

12,741,500

12,741,500

3,949,500

8,792,000

25

210603Хєдєлмєр хамгааллын хэрэглэл

736,800

736,800

0

736,800

26

210604Урсгал засвар

13,043,800

2,086,900

1,565,200

521,700

27

2107Томилолт, зочны зардал

45,993,400

43,858,400

27,833,600

16,024,800

28

210701Гадаад албан томилолт

30,000,000

30,000,000

27,833,600

2,166,400

29

210702Дотоод албан томилолт

13,858,400

13,858,400

0

13,858,400

30

210703Зочин тєлєєлєгч хїлээн авах

2,135,000

0

0

0

31

2108Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їй

129,890,000

50,930,000

16,617,067.3

34,312,932.7

32

210801Бусад нийтлэг АЇТХураамж

29,560,000

12,600,000

1,992,959

10,607,041

33

210803Даатгалын Їйлчилгээ

73,000,000

23,000,000

1,782,100

21,217,900

34

210806Мэдээлэл технолгийн їйлчилгээ

19,000,000

7,000,000

4,922,008.3

2,077,991.7

35

210807Газрын тєлбєр

8,330,000

8,330,000

7,920,000

410,000

36

2109Бараа їйлчилгээний бусад зарда

146,753,100

76,753,100

44,853,799

31,899,301

37

210901Бараа їйлчилгээний бусад зарда

3,960,000

3,960,000

0

3,960,000

38

210902Хичээл їйлдвэрлэлийн дадлага х

142,793,100

72,793,100

43,353,799

29,439,301

39

299990Жижиг мєнгєн сан

0

0

1,500,000

-1,500,000

40

2132Бусад урсгал шилжїїлэг

133,726,500

5,000,000

2,735,000

2,265,000

41

213207Тэтгэвэрт гарахад олгох тэтгэм

128,726,500

0

0

0

42

213209Нэг удаагийн тэтгэмж, шаг урам

5,000,000

5,000,000

2,735,000

2,265,000

43

3000Нэр данс зєрїї, тєсєл хєт

0

0

16,288,500

-16,288,500

44

300001Нэр данс зєрїї орлого

0

0

16,288,500

-16,288,500

45

3100Улсын тєсвєєс санхїїжих

3,396,159,000

945,379,500

931,419,500

13,960,000

46

310001Улсын тєсвєєс санхїїжих

3,396,159,000

945,379,500

931,419,500

13,960,000