2017 оны 3 дугаар сар

2017 оны 04 сарын 02 1770
Д/д Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв тайлант үе /өссөн дүнгээр/ Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/
  ТЕЗ-ын Хөтөлбөрийн нэр  А      
  хяналтын дээд шатны шүүн таслах 1116680700 879375447 879375447
  үйл ажиллагааны зардал 1116680700 879375447 879375447
  Улсын Дээд шүүх 1116680700 879375447 879375447
  мэдээлэл сурталчилгааны 3,000,000 3,000,000 3,000,000
  Улсын Дээд шүүх 3,000,000 3,000,000 3,000,000
  ажил олгогчоос олгох тэтгэмж 71641800 71641800 71641800