2017 оны хагас жил

2017 оны 09 сарын 21 1758
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв   Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/
  Жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/  
ТЕЗ-ын Хөтөлбөрийн нэр  А      
хяналтын дээд шатны шүүн таслах 2037202100 2037595799 2037595799
үйл ажиллагааны зардал 2037202100 2037595799 2037595799
Улсын Дээд шүүх 2037202100 2037595799 2037595799
мэдээлэл сурталчилгаа 7732200 5852390 5852390
ажил олгогч 142634400 142850800 142850800