2021 оны 1 дүгээр сар

2021 оны 02 сарын 07 351
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв   Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Хэмнэлт/ хэтрэлт
  Жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/   дүн
ТЕЗ-ын Хөтөлбөрийн нэр  А 5227692 372462.1 184555.302 187906.797
      Зориулалт, арга хэмжээний нэр А.1 5227692 372462.1 184555.302 187906.8
Нийт зарлагын дүн А.1.1 5227692 372462.1 184555.302 187906.8