2017 оны 7 дугаар сар

2017 оны 09 сарын 21 1686
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв   Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/
  Жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/  
ТЕЗ-ын Хөтөлбөрийн нэр  А      
хяналтын дээд шатны шүүн таслах 2266897000 2108099496 2108099496
үйл ажиллагааны зардал 2266897000 2108099496 2108099496
Улсын Дээд шүүх 2266897000 2108099496 2108099496
мэдээлэл сурталчилгааны 3000000 3000000 3000000
Улсын Дээд шүүх 3000000 3000000 3000000
ажил олгогчоос олгох тэтгэмж 166298600 166298700 166298700