Улсын Дээд шүүхийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 2016 оны 10-р сарын мэдээ

2016 оны 11 сарын 15 2044
  /өссөн дүнгээр мян.төг/
Эдийн засгийн ангилал  Төлөвлөгөө  Гүйцэтгэл 
Нийт зарлагын дүн  2,860,864,200.00 2,637,743,572.18
Урсгал зардал  2,860,864,200.00 2,637,743,572.18
Бараа, үйлчилгээний зардал  2,727,137,700.00 2,523,394,572.18
              Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил  2,025,310,800.00 1,876,709,983.91
              Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл  213,561,700.00 213,561,683.89
              Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал  66,271,400.00 43,963,726.01
              Хангамж, бараа материалын зардал  112,444,200.00 89,509,808.66
              Нормативт зардал  -  
              Эд  хогшил, урсгал засварын зардал  65,833,800.00 61,001,752.87
                  Томилолт, зочны зардал  45,021,600.00 44,561,605.00
             Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил,үйлчилгээний төлбөр, хураамж  72,610,500.00 69,349,548.84
             Бараа үйлчилгээний бусад зардал  126,083,700.00 124,736,463.00
ТАТААС БА УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ  133,726,500.00 114,349,000.00
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР  2,860,864,200.00 2,860,864,200.00
             Улсын төсвөөс санжүүжих  2,860,864,200.00 2,860,864,200.00