Улсын Дээд шүүхийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 2016 оны 7-р сарын мэдээ

2016 оны 09 сарын 09 2267

Улсын Дээд шүүхийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 2016 оны 6-р сарын мэдээ

/өссөн дүнгээр мян.төг/

Д/Д Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Хэмнэлт/ хэтрэлт
    жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/ дүн тайлбар
1 Нийт орлого  0 0 45,654,886 -45,654,886 УДШ нь 2016 оны 7 дугаар сард 2338,1 сая төгрөгийн санхүүжилт авахаас 2309,6 сая төгрөгийн санхүүжилт авч 2057,9 сая төгрөгийн зардал гаргаж287,1 сая төгрөгийн мөнгөн хөрөөнгийн үлдэгдэлтэй байна. Үүнээс:-Цалин, нийгмийн даатгалын шимтгэлд 167,2 сая төгрөгийн үлдэгдэл байгаа нь ажиллагсдын нийгмийн даатгал болон хувь хүний орлогын албан татварыг бүрэн тооцож төлөөгүй байгаатай болон 8дугаар сарын зардлын санхүүжилтийг төсвийг төсвийн хуваарийн дагуу 7дугаар сард  хуваарилаж, амралт тооцсонтой ;-Бусад бараа үйлчилгээний зардал, албан томилолт, даатгал, эд хогшил худалдан авах болон бусад зардлын нийт 119,9 сая төгрөгийн мөнгөн үлдэгдлүүд нь худалдан авах ажиллагааг ТБОНӨХБАҮХА тухай хуулийн дагуу зохион байгуулж байгаа учир хугацаа хүлээгдэж байгаатай, ном хэвлэл, томилолтын зардлуудын гүйцэтгэлийг баталгаажуулсны дараа шилжүүлэхээр түр хүлээгдэж байгаа зэрэгтэй холбоотой болно.Төсвийн хуваарийн дагуу санхүүжигдэх мэдээлэл сурталчилгаа, урсгал засварын болон жижиг төлбөрийн 28,5 сая төгрөгийн төсөв дутуу орж ирж байгаа нь хяналтын шатны шүүхийн хэвийн үйл ажиллагаагхангахад хүндрэл үүсч, тогтмол болон бааа үйлчилгээний зардал дээр 34,9 сая төгрөгийн өр үүсгээд байна. Учир нь Монгол Улсын 2015оны төсвийн тухай хуулиар УДШ-н төсөв 3,9 тэрбум төгрөгөөр батлдагдсан байсныг ,Монгол Улсын 2016 оны төсвийн тухай хуулиар 3,3 тэрбум төгрөг болгож бууруулснаас шүүхийн хэвийн үйл ажиллагааг хангахад батлагдсан төсөв хүрэлцэхгүй өр үүсч байна.
2 1420Орлого 0 0 61,074,736 -61,074,736
3 140020данс-орлого 0 0 61,074,736 -61,074,736
4 Нийт зарлага ба цэвэр зээлийн дүн 3,396,159,000 1,294,586,700 972,757,060.49 321,829,639.51
5 2101Цалин, хєлс болон нэмэгдэл ура 2,430,373,600 1,571,029,900 1,403,869,649.02 167,160,250.98
6 210101Їндсэн цалин 2,319,755,900 1,506,503,200 1,353,342,049.02 153,161,150.98
7 210103Унаа хоолны хєнгєлєлт 92,305,600 53,844,700 46,152,600 7,692,100
8 210105Гэрээт ажлын цалин 18,312,100 10,682,000 4,375,000 6,307,000
9 2102Ажил олгогчоос нийгмийн даатга 253,041,000 168,695,200 168,694,316.41 883.59
10 210201Нийгмийн даатгалын шимтгэл 253,041,000 168,695,200 168,694,316.41 883.59
11 2103Байр ашиглалттай хол тогтмол з 58,802,400 39,210,000 31,610,450.10 7,599,549.90
12 210301Гэрэл, цахилгаан 15,178,600 9,100,000 12,509,687.33 -3,409,687.33
13 210302Тїлш, халаалт 21,316,400 12,500,000 14,426,464 -1,926,464
14 210303Цэвэр, бохир ус 2,757,400 1,610,000 2,319,298.77 -709,298.77
15 210304Байрны тїрээс 19,550,000 16,000,000 2,355,000 13,645,000
16 2104Хангамж, бараа материалын зард 126,883,300 91,311,200 73,562,051.60 17,749,148.40
17 210401Бичиг хэрэг 23,801,800 13,884,500 10,257,550 3,626,950
18 210402Тээвэр, шатахуун 40,439,100 30,329,100 30,360,100 -31,000
19 210403Шуудан, холбоо, интернэт 30,956,700 18,057,900 14,122,501.60 3,935,398.40
20 210404Ном, хэвлэл 25,343,700 25,343,700 10,816,700 14,527,000
21 210406Бага їнэтэй, тїргэн элэгдэх, 6,342,000 3,696,000 8,005,200 -4,309,200
22 2105Нормативт зардал 1,673,600 1,673,600 0 1,673,600
23 210503Нормын хувцас, зєєлєн эдлэл 1,673,600 1,673,600 0 1,673,600
24 2106Эд хогшил, урсгал засварын зар 69,022,100 63,586,600 56,847,731.47 6,738,868.53
25 210601Багаж, техник, хэрэгсэл 42,500,000 42,500,000 32,645,000 9,855,000
26 210602Тавилга 12,741,500 12,741,500 15,246,700 -2,505,200
27 210603Хєдєлмєр хамгааллын хэрэглэл 736,800 736,800 0 736,800
28 210604Урсгал засвар 13,043,800 7,608,300 8,956,031.47 -1,347,731.47
29 2107Томилолт, зочны зардал 45,993,400 45,993,400 40,326,205 5,667,195
30 210701Гадаад албан томилолт 30,000,000 30,000,000 39,482,205 -9,482,205
31 210702Дотоод албан томилолт 13,858,400 13,858,400 844,000 13,014,400
32 210703Зочин тєлєєлєгч хїлээн авах 2,135,000 2,135,000 0 2,135,000
33 2108Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їй 129,890,000 115,130,000 67,322,264.97 47,807,735.03
34 210801Бусад нийтлэг АЇТХураамж 29,560,000 20,800,000 4,519,924 16,280,076
35 210803Даатгалын Їйлчилгээ 73,000,000 73,000,000 44,220,530 28,779,470
36 210806Мэдээлэл технолгийн їйлчилгээ 19,000,000 13,000,000 10,251,874.97 2,748,125.03
37 210807Газрын тєлбєр 8,330,000 8,330,000 8,329,936 64
38 2109Бараа їйлчилгээний бусад зарда 146,753,100 126,753,100 103,623,723 23,129,377
39 210901Бараа їйлчилгээний бусад зарда 3,960,000 3,960,000 0 3,960,000
40 210902Хичээл їйлдвэрлэлийн дадлага х 142,793,100 122,793,100 102,123,723 20,669,377
41 299990Жижиг мєнгєн сан 0 0 1,500,000 -1,500,000
42 2132Бусад урсгал шилжїїлэг 133,726,500 133,726,500 113,210,000 20,516,500
43 213207Тэтгэвэрт гарахад олгох тэтгэм 128,726,500 128,726,500 109,800,000 18,926,500
44 213209Нэг удаагийн тэтгэмж, шаг урам 5,000,000 5,000,000 3,410,000 1,590,000
45 3,396,159,000 1,294,586,700 1,306,423,580 -11,836,880  
46 3000Нэр данс зєрїї, тєсєл хєт 0 0 40,690,687 -40,690,687
47 300001Нэр данс зєрїї орлого 0 0 40,690,687 -40,690,687
48 3100Улсын тєсвєєс санхїїжих 3,396,159,000 2,357,109,500 2,338,149,500 18,960,000
49 310001Улсын тєсвєєс санхїїжих 3,396,159,000 2,357,109,500 2,338,149,500 18,960,000