2017 оны 6 дугаар сар

2017 оны 09 сарын 21 1793
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв   Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/
  Жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/  
ТЕЗ-ын Хөтөлбөрийн нэр  А      
хяналтын дээд шатны шүүн таслах 2037202100 2037595799 2037595799
үйл ажиллагааны зардал 2037202100 2037595799 2037595799
Улсын Дээд шүүх 2037202100 2037595799 2037595799
мэдээлэл сурталчилгааны 7732200 5852390 5852390
Улсын Дээд шүүх 7732200 5852390 5852390
ажил олгогчоос олгох тэтгэмж 142634400 142850800 142850800