2020 оны 1 дүгээр сар

2020 оны 06 сарын 11 652
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Хэмнэлт/ хэтрэлт
Жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/ дүн Тайлбар
ТЕЗ-ын Хөтөлбөрийн нэр  А 9208878 627083.7 220807.2 406276.4 Үйл ажиллагаа бүрэн хэрэгжиж дуусаагүй болно.
Зориулалт, арга хэмжээний нэр А.1 9208878 627083.7 220807.2 406276.4  
Нийт зарлагын дүн А.1.1 9208878 627083.7 220807.2 406276.4  
Зарлагын эдийн засгийн ангилал А.1.1.1 9208878 627083.7 220807.2 406276.4