2017 оны 9 дүгээр сар

2017 оны 12 сарын 04 2153
Д/д Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв тайлант үе /өссөн дүнгээр/ Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/
  ТЕЗ-ын Хөтөлбөрийн нэр  А      
  хяналтын дээд шатны шүүн таслах 3258526600 2514248045 2514248045
  үйл ажиллагааны зардал 3258526600 2514248045 2514248045
  Улсын Дээд шүүх 3258526600 2514248045 2514248045
  мэдээлэл сурталчилгааны 6900000 3000000 3000000
  Улсын Дээд шүүх 6900000 3000000 3000000
  ажил олгогчоос олгох тэтгэмж 213627000 213627000 213627000