2021 оны 2 дугаар сар

2021 оны 03 сарын 06 314
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв   Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Хэмнэлт/ хэтрэлт
  Жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/   дүн
ТЕЗ-ын Хөтөлбөрийн нэр  А 5227692 752628.7 630649.438 121979.261
      Зориулалт, арга хэмжээний нэр А.1 5227692 752628.7 630649.438 121979.26
Нийт зарлагын дүн А.1.1 5227692 752628.7 630649.44 121979.26