2018 оны 11 дүгээр сар

2019 оны 01 сарын 22 1163
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв  
Жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/
ТЕЗ-ын Хөтөлбөрийн нэр  А    
хяналтын дээд шатны шүүн таслах 3726413600 3108686983
үйл ажиллагааны зардал 3726413600 3108686983
Улсын Дээд шүүх 3726413600 3108686983
мэдээлэл сурталчилгаа    
Улсын Дээд шүүх    
ажил олгогчоос олгох тэтгэмж 284438600 259964741.9