Улсын Дээд шүүхийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 2016 оны 6-р сарын мэдээ

2016 оны 09 сарын 09 2119

Улсын Дээд шүүхийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 2016 оны 6-р сарын мэдээ

/өссөн дүнгээр мян.төг/

Д/Д Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв   Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Хэмнэлт/ хэтрэлт  
  жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/ дүн     тайлбар
1 Нийт орлого  0 0 45,654,886 -45,654,886 Улсын Дээд шүүх нь 2016 оны 6 дугаар сард 1801,0 сая төгрөгийн санхүүжилт авахаас 1782,1 сая төгрөгийн санхүүжилт авч 1512,9 сая төгрөгийн зардал гаргаж 271,4 сая төгрөгийн мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэлтэй байна. Үүнээс:-Цалин, нийгмийн даатгалын шимтгэлд 44,8 сая төгрөгийн үлдэгдэл байгаа нь ажиллагсдын нийгмийн даатгал болон  хувь хүний орлогын албан татварыг бүрэн тооцож төлөөгүй байгаатай;-Бусад бараа үйлчилгээний зардал, албан томилолт, даатгал, эд хогшил худалдан авах болон бусад зардлын нийт 226,6 сая төгрөгийн  мөнгөн үлдэгдлүүд нь худалдан авах ажиллагааг ТБОНӨХБАҮХА тухай хуулийн дагуу зохион байгуулж байгаа учир хугацаа хүлээгдэж байгаатай, ном хэвлэл, томилолтын зардлуудын гүйцэтгэлийг баталгаажуулсны дараа шилжүүлэхээр түр хүлээгдэж байгаа зэрэгтэй холбоотой болно.
2 1420Орлого 0 0 50,390,573 -50,390,573
3 140020данс-орлого 0 0 50,390,573 -50,390,573
4 Нийт зарлага ба цэвэр зээлийн дүн 3,396,159,000 1,294,586,700 972,757,060.49 321,829,639.51
5 2101Цалин, хєлс болон нэмэгдэл ура 2,430,373,600 1,215,186,000 1,170,380,252.02 44,805,747.98
6 210101Їндсэн цалин 2,319,755,900 1,159,877,400 1,123,227,652.02 36,649,747.98
7 210103Унаа хоолны хєнгєлєлт 92,305,600 46,152,600 46,152,600 0
8 210105Гэрээт ажлын цалин 18,312,100 9,156,000 1,000,000 8,156,000
9 2102Ажил олгогчоос нийгмийн даатга 253,041,000 126,521,400 126,521,316.41 83.59
10 210201Нийгмийн даатгалын шимтгэл 253,041,000 126,521,400 126,521,316.41 83.59
11 2103Байр ашиглалттай хол тогтмол з 58,802,400 34,680,000 30,045,390.10 4,634,609.90
12 210301Гэрэл, цахилгаан 15,178,600 7,800,000 11,325,680.33 -3,525,680.33
13 210302Тїлш, халаалт 21,316,400 11,500,000 14,301,694 -2,801,694
14 210303Цэвэр, бохир ус 2,757,400 1,380,000 2,063,015.77 -683,015.77
15 210304Байрны тїрээс 19,550,000 14,000,000 2,355,000 11,645,000
16 2104Хангамж, бараа материалын зард 126,883,300 76,110,300 59,001,465.67 17,108,834.33
17 210401Бичиг хэрэг 23,801,800 11,901,000 9,594,950 2,306,050
18 210402Тээвэр, шатахуун 40,439,100 20,219,400 20,219,400 0
19 210403Шуудан, холбоо, интернэт 30,956,700 15,478,200 13,268,515.67 2,209,684.33
20 210404Ном, хэвлэл 25,343,700 25,343,700 10,816,700 14,527,000
21 210406Бага їнэтэй, тїргэн элэгдэх, 6,342,000 3,168,000 5,101,900 -1,933,900
22 2105Нормативт зардал 1,673,600 1,673,600 0 1,673,600
23 210503Нормын хувцас, зєєлєн эдлэл 1,673,600 1,673,600 0 1,673,600
24 2106Эд хогшил, урсгал засварын зар 69,022,100 61,325,900 17,606,046.27 43,719,853.73
25 210601Багаж, техник, хэрэгсэл 42,500,000 42,500,000 7,955,000 34,545,000
26 210602Тавилга 12,741,500 12,741,500 3,949,500 8,792,000
27 210603Хєдєлмєр хамгааллын хэрэглэл 736,800 736,800 0 736,800
28 210604Урсгал засвар 13,043,800 5,347,600 5,701,546.27 -353,946.27
29 2107Томилолт, зочны зардал 45,993,400 45,993,400 27,833,600 18,159,800
30 210701Гадаад албан томилолт 30,000,000 30,000,000 27,833,600 2,166,400
31 210702Дотоод албан томилолт 13,858,400 13,858,400 0 13,858,400
32 210703Зочин тєлєєлєгч хїлээн авах 2,135,000 2,135,000 0 2,135,000
33 2108Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їй 129,890,000 112,830,000 33,857,798.30 78,972,201.70
34 210801Бусад нийтлэг АЇТХураамж 29,560,000 20,000,000 4,302,924 15,697,076
35 210803Даатгалын Їйлчилгээ 73,000,000 73,000,000 11,920,530 61,079,470
36 210806Мэдээлэл технолгийн їйлчилгээ 19,000,000 11,500,000 9,304,408.30 2,195,591.70
37 210807Газрын тєлбєр 8,330,000 8,330,000 8,329,936 64
38 2109Бараа їйлчилгээний бусад зарда 146,753,100 121,753,100 45,814,415 75,938,685
39 210901Бараа їйлчилгээний бусад зарда 3,960,000 3,960,000 0 3,960,000
40 210902Хичээл їйлдвэрлэлийн дадлага х 142,793,100 117,793,100 44,314,415 73,478,685
41 299990Жижиг мєнгєн сан 0 0 1,500,000 -1,500,000
42 2132Бусад урсгал шилжїїлэг 133,726,500 5,000,000 3,338,000 1,662,000
43 213207Тэтгэвэрт гарахад олгох тэтгэм 128,726,500 0 0 0
44 213209Нэг удаагийн тэтгэмж, шаг урам 5,000,000 5,000,000 3,338,000 1,662,000
45 3,396,159,000 1,294,586,700 1,306,423,580 -11,836,880  
46 3000Нэр данс зєрїї, тєсєл хєт 0 0 39,716,880 -39,716,880
47 300001Нэр данс зєрїї орлого 0 0 39,716,880 -39,716,880
48 3100Улсын тєсвєєс санхїїжих 3,396,159,000 1,801,073,700 1,782,113,700 18,960,000
49 310001Улсын тєсвєєс санхїїжих 3,396,159,000 1,801,073,700 1,782,113,700 18,960,000