2017 оны 5 дугаар сар

2017 оны 06 сарын 12 2231
Д/д Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв тайлант үе /өссөн дүнгээр/ Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/
  ТЕЗ-ын Хөтөлбөрийн нэр  А      
  хяналтын дээд шатны шүүн таслах 1707425800 1707425800 1422631017
  үйл ажиллагааны зардал 1707425800 1707425800 1422631017
  Улсын Дээд шүүх 1707425800 1707425800 1422631017
  мэдээлэл сурталчилгааны 3,000,000 3,000,000 3,000,000
  Улсын Дээд шүүх 3,000,000 3,000,000 3,000,000
  ажил олгогчоос олгох тэтгэмж 119186600 119186600 119186600