2021 оны 3 дугаар сар

2021 оны 04 сарын 07 350
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв   Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Хэмнэлт/ хэтрэлт
  Жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/   дүн
ТЕЗ-ын Хөтөлбөрийн нэр  А 5227692 1126820.3 924407.046 202413.25
      Зориулалт, арга хэмжээний нэр А.1 5227692 1126820.3 924407.046 202413.25
Нийт зарлагын дүн А.1.1 5227692 1126820.3 924407.046 202413.25