2020 оны 8 дугаар сар

2020 оны 09 сарын 01 579
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Хэмнэлт/ хэтрэлт
Жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/ дүн Тайлбар
ТЕЗ-ын Хөтөлбөрийн нэр  А 9208878 2992999.6 2114783.9 878215.7 Үйл ажиллагаа бүрэн хэрэгжиж дуусаагүй болно.
Зориулалт, арга хэмжээний нэр А.1 9208878 2992999.6 2114783.9 878215.7  
Нийт зарлагын дүн А.1.1 9208878 2992999.6 2114783.9 878215.7  
Зарлагын эдийн засгийн ангилал А.1.1.1 9208878 2992999.6 2114783.9 878215.7