2019 оны 10 дугаар сар

2019 оны 11 сарын 13 777
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв
Жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/
ТЕЗ-ын Хөтөлбөрийн нэр  А    
хяналтын шатны шүүн таслах ажиллагаа 5320553702 5225905770
үйл ажиллагааны зардал 5320553702 3555822372
Улсын Дээд шүүх 5320553702 3555822372
мэдээлэл сурталчилгаа    
ажил олгогчоос НДШ 291382000 291382000