2019 оны 4 дүгээр сар

2019 оны 06 сарын 18 1072
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв  
  Жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/
ТЕЗ-ын Хөтөлбөрийн нэр  А    
хяналтын шатны шүүн таслах ажиллагаа 1927179500 1137893361
үйл ажиллагааны зардал 1927179500 1137893361
Улсын Дээд шүүх 1927179500 1137893361
мэдээлэл сурталчилгаа    
ажил олгогчоос НДШ 116552800 116552707.9