2019 оны 1 дүгээр сар

2019 оны 03 сарын 14 1214
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв  
  Жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/
ТЕЗ-ын Хөтөлбөрийн нэр  А    
хяналтын шатны шүүн таслах ажиллагаа 637161700 288285543.6
үйл ажиллагааны зардал 637161700 288285543.6
Улсын Дээд шүүх 637161700 288285543.6
мэдээлэл сурталчилгаа    
ажил олгогчоос НДШ 29138200