2018 оны 12 дугаар сар

2019 оны 01 сарын 22 1182
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв
Жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/
ТЕЗ-ын Хөтөлбөрийн нэр  А    
хяналтын дээд шатны шүүн таслах 3948564700 3655886667
үйл ажиллагааны зардал 3948564700 3655886667
Улсын Дээд шүүх 3948564700 3655886667
мэдээлэл сурталчилгаа    
Улсын Дээд шүүх    
ажил олгогчоос олгох тэтгэмж 310904400 310904400