2018 оны 4 дүгээр сар

2018 оны 05 сарын 21 1369
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв  
  Жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/
ТЕЗ-ын Хөтөлбөрийн нэр  А    
хяналтын дээд шатны шүүн таслах 1488717500 1004776037
үйл ажиллагааны зардал 1488717500 1004776037
Улсын Дээд шүүх 1488717500 1004776037
мэдээлэл сурталчилгаа    
Улсын Дээд шүүх    
ажил олгогчоос олгох тэтгэмж 102520000 102520000