2018 оны 10 дугаар сар

2019 оны 01 сарын 22 1441
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв
Жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/
ТЕЗ-ын Хөтөлбөрийн нэр  А    
хяналтын дээд шатны шүүн таслах 3375044400 2818124957
үйл ажиллагааны зардал 3375044400 2818124957
Улсын Дээд шүүх 3375044400 2818124957
мэдээлэл сурталчилгаа    
Улсын Дээд шүүх    
ажил олгогчоос олгох тэтгэмж 257972400 230670000