2018 оны 1 дүгээр сар

2018 оны 02 сарын 08 2013
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв  
  Жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/
ТЕЗ-ын Хөтөлбөрийн нэр  А    
хяналтын дээд шатны шүүн таслах 397796500 210134407.8
үйл ажиллагааны зардал 397796500 210134407.8
Улсын Дээд шүүх 397796500 210134407.8
мэдээлэл сурталчилгаа    
Улсын Дээд шүүх    
ажил олгогчоос олгох тэтгэмж 25630000