Улсын Дээд шүүхийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 2016 оны 12-р сарын мэдээ

2017 оны 01 сарын 12 2557
Д/д Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв   Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Хэмнэлт/ хэтрэлт
    Жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/   дүн
1 Хяналтын дээд шатны шїїн тасла 3,499,166,000 3,033,400,500 2,507,114,937.31 526,285,562.69
2 Їндсэн їйл ажиллагааны зардал 3,260,618,900 2,794,853,400 2,397,314,937.31 397,538,462.69
3 Улсын дээд шїїх 3,260,618,900 2,794,853,400 2,397,314,937.31 397,538,462.69
4 Мэдээлэл, сурталчилгааны зарда 15,000,000 15,000,000 0 15,000,000
5 Улсын дээд шїїх 15,000,000 15,000,000 0 15,000,000
6 Биеийн тамирын уралдаан, тэмцэ 3,960,000 3,960,000 0 3,960,000
7 Улсын дээд шїїх 3,960,000 3,960,000 0 3,960,000
8 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, 219,587,100 219,587,100 109,800,000 109,787,100
9 Улсын дээд шїїх 219,587,100 219,587,100 109,800,000 109,787,100