2017 оны 4 дүгээр сар

2017 оны 05 сарын 05 1839
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв   Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/
  Жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/  
ТЕЗ-ын Хөтөлбөрийн нэр  А      
хяналтын дээд шатны шүүн таслах 1412052000 1154753573 1154753573
үйл ажиллагааны зардал 1412052000 1154753573 1154753573
Улсын Дээд шүүх 1412052000 1154753573 1154753573
мэдээлэл сурталчилгааны 3,000,000 3,000,000 3,000,000
Улсын Дээд шүүх 3,000,000 3,000,000 3,000,000
ажил олгогчоос олгох тэтгэмж 95522400 95522400 95522400